Podmínky použití webu www.g4d.cz

1. Obecná ustanovení

Tyto internetové stránky (dále jen Server) jsou provozovány společností G4D, s. r. o., IČ: 241 34 716 (dále jen Provozovatel). Použitím Serveru anebo jakéhokoli obsahu nebo materiálů uveřejněných na Serveru souhlasíte, že se budete řídit následujícími podmínkami (dále jen Podmínky použití) a jejich průběžnými dodatky bez ohledu na to, zda na tyto dodatky budete, nebo nebudete upozorněni. Používáte-li určitou službu poskytovanou na Serveru nebo dostupnou prostřednictvím Serveru, podléháte pravidlům a stanovám vztahujícím se na tuto službu, které se tímto stávají součástí těchto Podmínek použití.

Uživatel je povinen si prostudovat tyto Podmínky použití a pravidelně se seznamovat s jejich změnami. Služby Serveru smí používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, morálním a etickým kodexem. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoli Podmínky použití podle svého uvážení. Změna Podmínek použití je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Serveru. Budete-li pokračovat v používání Serveru jakýmkoli způsobem po provedení těchto změn Provozovatelem, bude to považováno za výraz vašeho bezvýhradného souhlasu s upravenými Podmínkami použití. Pokud s Podmínkami použití nesouhlasíte, nejste oprávněni Server dále používat.

2. Obsah stránek

  1. Pokud není uvedeno jinak, informace, materiály (včetně HTML, textu, obrázků, videsouborů, popisu služeb a produktů a dalšího obsahu) dostupné na Serveru nebo jeho prostřednictvím (souhrnně Materiály G4D) jsou autorsky chráněným dílem Provozovatele nebo těch, kteří je Provozovateli poskytli k užití. Provozovateli a jeho poskytovatelům přísluší všechny právní nároky na Materiály G4D, včetně všech práv na duševní vlastnictví. Pokud to není v těchto Podmínkách použití výslovně povoleno, jakékoli užití Materiálů G4D mimo Server může porušovat autorská práva anebo jiné platné právní předpisy.
  2. Provozovatel vám poskytuje omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýhradní právo používat Server a Materiály G4D tak, že si Materiály G4D zobrazíte na svém počítači a stáhnete anebo vytisknete stránky ze Serveru pod podmínkou, že (i) tato činnost slouží výhradně k vašim osobním, vzdělávacím nebo jiným nekomerčním účelům, že (ii) nebudete pozměňovat Materiály G4D ani je využívat k vytváření odvozených prací, že (iii) nezamlčíte, nepozměníte ani neodstraníte žádný údaj o autorských právech uvedený kdekoli na Serveru nebo v Materiálech G4D, že (iv) nebudete jiným způsobem reprodukovat, dále šířit nebo veřejně zobrazovat cokoli z Materiálů G4D a že (v) nebudete kopírovat nic z Materiálů G4D na jakékoli jiné médium nebo ukládat v jiném formátu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že na tomto Serveru se může nacházet obsah, který na vás může působit nepříjemně nebo urážlivě. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za Materiály G4D ani za jakékoli chyby nebo nepřesnosti v něm. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení služby Serveru inovovat, přidávat, mazat či jakkoli upravovat.
  3. Na Serveru nebo jeho prostřednictvím mohou být propagovány anebo zpřístupněny produkty a služby třetích stran. Zjištění a záruky týkající se těchto produktů a služeb poskytovaných třetími stranami se řídí podmínkami a prohlášeními těchto třetích stran. Provozovatel není žádným způsobem odpovědný za vaše obchodní aktivity nebo kontakty se třetími stranami ani za ně nijak neručí.
  4. Všechny ochranné známky, servisní známky a loga uvedené na Serveru jsou vlastnictvím Provozovatele nebo třetích stran a nesmí být použity bez předchozího výslovného písemného souhlasu Provozovatele nebo příslušné třetí strany, která je jejich vlastníkem.
  5. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva zahrnující všechna autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství a jakákoli další vlastnická práva, která Provozovatel může mít ve vztahu k Serveru, jeho obsahu a produktům a službám, které mohou být poskytovány. Užití práv a majetku Provozovatele stránek vyžaduje jeho předchozí písemný souhlas, bez kterého nemáte právo na jakékoliv komerční využití Serveru, Materiálů G4D nebo poskytovaných služeb.

3. Používání webu

  1. V souvislosti s vaším používáním Serveru se zavazujete k tomu, že se nebudete chovat takovým způsobem, který je možné chápat jako (i) odporující Listině základních práv a svobod, morálnímu a etického kodexu, (ii) výhružný, škodlivý, urážlivý, obtěžující, pronásledující, sledující postranní úmysly, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, obscénní, útočný, nežádoucí, pornografický, neslušný, znevažující či jinak nevhodný, (iii) porušující autorská práva a licence nebo zasahující do soukromí druhých, (iv) vytvořený za účelem narušování nebo poškozování funkce Serveru nebo jakékoli poskytované služby, (v) vyvolávající občanskou či trestní odpovědnost, (vi) diskriminační, nenávistný nebo netolerantní vůči jakékoli skupině či jednotlivci, (vii) porušující platný právní řád České republiky.
  2. Server nesmíte používat pro zasílání, zveřejňování nebo zprostředkování (i) jakékoli reklamy, propagačního materiálu nebo nabídky týkající se jakýchkoli produktů nebo služeb, (ii) softwaru, který obsahuje škodlivý kód včetně, ale nikoli výhradně virů, červů, časovaných bomb nebo trojských koní nebo (iii) jakéhokoli obsahu nebo služeb způsobem, který by využíval nevyžádanou poštu, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jakékoliv jiné nepovolené formy reklamy nebo obchodu. Nesmíte shromažďovat nebo získávat žádné informace o ostatních uživatelích ani používat aplikace vytvořené za účelem získávání, indexace nebo „dolování“ informací ze Serveru. Odpovídáte za to, že využíváním služeb Serveru nepoškozujete žádná práva třetích osob, a za případné škody vzniklé Provozovateli v případě prokazatelné vědomé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání z vaší strany. Případnou škodu jste povinni uhradit ve skutečné výši.

4. Vyloučení záruk

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že tento Server a všechny Materiály G4D jsou poskytovány výhradně tak, „jak jsou“ a „jak je k nim možno přistupovat“ a Provozovatel neposkytuje žádnou záruku, že Server nebo Materiály G4D jsou kompletní, vhodné pro vaše účely a bez chyb. Souhlasíte s tím, že si Provozovatel vyhrazuje právo upravit nebo přerušit provoz tohoto Serveru a poskytování nabízených služeb, a to kdykoliv, bez upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám, dočasně, nebo trvale. Provozovatel se zříká jakékoli odpovědnosti za aktuálnost Serveru a Materiálů G4D, nepřesnost informací nebo jejich nesprávné podání, odstranění informací nebo selhání při ukládání informací.

Veškerá rizika související s užíváním tohoto Serveru anebo Materiálů G4D nesete vy. Provozovatel nečiní žádná prohlášení ani záruky, že dostupnost jakékoliv části tohoto Serveru bude trvalá, že Server a Materiály G4D budou bezchybné, aktuální, bezpečné, přesné a spolehlivé.

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že Provozovatel neposkytuje odborné poradenství jakéhokoli druhu, že rady nebo jiné informace získané prostřednictvím tohoto Serveru můžete použít pouze na své vlastní riziko a že Provozovatel za ně není v žádném ohledu odpovědný.

5. Omezení odpovědnosti

V plném rozsahu, který připouští legislativa České republiky, výslovně souhlasíte, že Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s použitím Serveru nebo nemožností Server použít, včetně všech přímých, nepřímých, náhodných nebo následných škod, které zahrnují, ale neomezují se na škody vzniklé v souvislosti se ztrátou zaměstnání, zisku, tržeb, dat, dobrého jména nebo s jinou nehmotnou ztrátou, vzniklých jako důsledek (i) nákladů na krytí nákladů nebo nákladů na získání náhradního zboží anebo služby, které jsou důsledkem dohod uzavřených prostřednictvím Serveru, (iii) neautorizovaného přístupu k vašim datovým přenosům nebo jejich pozměňování, (iv) prohlášení jakékoli třetí osoby nebo jednání třetí osoby s využitím Serveru nebo (v) jakékoli jiné záležitosti týkající se Serveru, a to i v případě, že Provozovatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, a bez ohledu na právní řád, v jehož rámci se zjišťuje, zda škoda vznikla kvůli porušení smlouvy nebo zákona nebo z nedbalosti. Nemáte nárok na žádnou náhradu případné škody, způsobené (i) případnou nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Serveru, (ii) případným únikem informací z vašeho uživatelského účtu nebo (iii) jakýmkoliv jiným následkem používání služeb Serveru.

6. Soukromí

Provozovatel prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tedy toho času známá opatření, aby vaše data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel Serveru uvede, nezneužije k žádné činnosti, která by mohla uživatele prokazatelně poškodit.

7. Závěrečná ustanovení

Podmínky použití představují úplnou dohodu stran, kterých se předmět těchto Podmínek použití týká, a nahrazují veškeré dřívější zde zveřejněné Podmínky použití. Jakékoli doplnění, změna nebo zřeknutí se jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití je platné pouze v písemné formě a po schválení Provozovatelem. Tyto Podmínky použití nabývají platnosti a účinnosti dnem svého zveřejnění na Serveru.

V případě, že by jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití bylo považováno za neplatné nebo neúčinné, nebo v rozporu s právními předpisy platnými pro některou ze stran, bude uplatněno v maximálním možném rozsahu a vykládáno tak, aby vyjadřovalo původní záměry stran v souladu s platnými právními předpisy, a bude upraveno do té míry, aby bylo platné a právně vymahatelné. Zbývající části těchto Podmínek použití zůstanou platné v plném rozsahu a účinnosti.

Neuplatnění kteréhokoli z práv vyplývajících z těchto podmínek užití kteroukoli ze stran nebude považováno za zřeknutí se tohoto práva touto stranou, a uvedené právo zůstane platné a účinné v plném rozsahu. Užíváním Serveru berete na vědomí, že jakýkoli nárok nebo spor týkající se Serveru nebo souvisejících služeb musí být vznesen do jednoho roku poté, co tento nárok nebo spor vznikl, jinak bude dotyčný nárok nebo spor navždy promlčen bez ohledu na jakékoli právní předpisy.

Tyto Podmínky použití byly zveřejněny 1. 11. 2013.