3D mapy a modely terénu

Snímkování z letadel a dronů umožňuje rychlý a bezkontaktní sběr geografických dat. Využívá se při zaměřování rozsáhlých území nebo urbanistických celků. Velkým přínosem této metody je, že nedochází ke generalizaci, která naopak vzniká u klasického geodetického zaměření.

S využitím leteckého snímkování a fotogrammetrie nebo leteckého laserového skenování (LiDAR) pro vás vytvoříme vysoce kvalitní digitální model terénu (DMT) v libovolném souřadnicovém systému a měřítku. DMT se může lišit v množství zachycených detailů a také ve způsobu prezentace terénu. Jaký druh modelu tedy zvolit?

Digitální model povrchu (DMP)

Digitální model povrchu (DMP)

Digitální model povrchu (Digital Surface Model) představuje věrnou kopii území. Průběh georeliéfu je doplněn o všechny přírodní i umělé prvky, které jsou s terénem spojeny (stromy, vegetace, budovy a jiné stavební objekty).

Tento model nachází využití zejména při 3D modelování měst a krajiny pro účely urbanismu a rozvoje, při analýze viditelnosti v GIS nebo mapování zemních prací nebo archeologických nalezišť. Z modelu lze generovat také různorodé vizualizace.

Digitální model reliéfu (DMR)

Digitální model reliéfu (DMR)

Digitální model reliéfu (Digital Terrain Model) se zaměřuje pouze na průběh topografických ploch. Ze zaměřeného povrchu jsou tedy odfiltrované veškeré nadbytečné prvky, jako jsou budovy, vegetace a jiné. Takovýto model má význam především pro hydrologické, geologické a archeologické aplikace v geografických informačních systémech (GIS).

Struktura modelu

Struktura modelu

Vlastní digitální model terénu bývá nejčastěji tvořen trojúhelníkovou sítí. DMT lze prezentovat v podobě drátového modelu, jednobarevných ploch nebo ploch vyplněných fotorealistickou texturou. Díky textuře vzniká téměř dokonalá digitální kopie reálného světa. Modely lze kombinovat s daty z termálního a multispektrálního snímkování. Leteckou fotogrammetrii využíváme také k tvorbě ortofotomap, výpočtu kubatur a dalších výstupů. Snímkování budov pomocí dronů často využíváme k zaměření nedostupných míst fasád a střech jako doplněk k laserovému skenování budov.